Notice: compact(): Undefined variable: extras in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/library/Zend/Cache/Backend.php on line 66
magspoint.com

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/169291_16307/magspoint.nextgirl.de/application/modules/browse/models/Cart.php on line 633

Ogólne warunki umowy

Wszystkie zamówienia obowiązują następujące Ogólne Warunki Umowy:

§ 1 Zakres obowiązywania & klauzula umowna wylaczająca inne postanowienia

(1) Stosunki prawne pomiędzy właścicielem platformy Magspoint (zwanym dalej sprzedającym) oraz jego klientem (zwanym dalej kupującym) powstałe w skutek użytkowania platformy obowiazuje wyłącznie następujący Ogólne Warunki Umowy w aktualnej wersji w momencie złożenia zamówienia.

(2) Wobec jakichkolwiek potwierdzeń rozbieżnych warunków umowy ze strony kupującego wyrażony zostaje niniejszym jednoznaczny sprzeciw.

(3) Podstawą wszystkich ofert i umów z krajowymi i zagranicznymi kupującymi jest prawo polskie, przy czym miarodajne są poniżej sformułowane warunki umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja artykłów na platforie Magspoint nie jest ofertą zobowiązującą sprzedającego do zawarcia umowy. Kupujący jest jednie zaproszony do złożenia oferty kupna poprzez dokonanie zamówienia. Wszelkie szkice, ilustracje, wymiary i waga oraz inne oczywiste błędy zawarte w pisowni lub opisie artykułu lub usługi nie są dla sprzedającego wiążące.

(2) Poprzez wysłanie zamówienia na platformie Magspoint kupujący składa wiążącą ofertę wyrażającą zamiar zawarcia umowy na artykuły zawarte w koszyku zamówienia. Wysyłając zamówienie kupujący akceptuje obowiazujące w momencie wysłania Ogólne Warunki Umowy jako jedyne miarodajne dla stosunku prawnego ze sprzedąjacym.

(3) Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia kupującego poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego. E-mail potwierdzający nie jest jeszcze faktycznym przyjęciem oferty umowy przez sprzedającego. Jego celem jest raczej poinformowanie kupującego o tym, iż jego zamówienie dotarło do sprzedającego. Oświadczenie przyjęcia oferty zamówienia następuje w chwili wysyłki towaru lub poprzez jednoznaczne wyrażenie takiego oświadczenia.

(4) W przypadku kiedy zamówiony artykuł nie jest dostępny, zostanie on dostarczony możliwie szybko w późniejszym terminie. Jeżeli dostawa w późniejszym terminie jest nie do zrealizowania, wówczas sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od sprzedaży i zobowiązuje sie niezwłocznie powiadomić o tym kupującego oraz zwrócić poczynione z tego tytułu świadczenia.

(5) Sprzedający działa wyłącznie jako osoba fizyczna.

(6) Do sprzedaży oferowane są jedynie używane artykuły z własnych zasobów. Stan każdego artykułu zawarty jest w jego opisie.

§ 3 Zastrzeżenie własności

Do chwili całkowitego zapłacenia dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego.

§ 4 Termin i warunki płatności

(1) Płatność ceny zakupu należna jest najpóźniej w momencie zawarcia umowy.

(2) Zapłata następuje z góry wraz z podaniem numeru zamówienia poprzez wykonanie przelewu banowego bądź płatności Pay-Pal.

§ 5 Warunki dostawy i wysyłki

(1) Wysyłka następuje po całkowitym uiszczeniu zapłaty w neutralnym opakowaniu. Koszty wysyłki ponosi kupujący.

(2) Informacja o aktualnych terminach dostawy dostępna jest w każdym momencie w witrynie internetowej sprzedającego w punkcie "Dostawa".

(3) W przypadku przedłużenia terminu dostawy kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Kupujący nie ma prawa z tego tytułu wysuwać roszczeń o odszkodowanie.

§ 6 Prawo rezygnacji z zawarcia umowy

(1) Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zawarcia umowy w okresie do jednego miesiąca bez podania przyczyn. Oświadczenie takie następuje w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie towaru. Termin liczony jest od momentu otrzymania tego pouczenia w formie pisamnej jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez odbiorcę towaru. Aby skorzystać z prawa rezygnacji należy terminowo wysłać oświadczenie lub towar. Rezygnacje należy kierować do: magspoint ul. Wyszynskiego 34/17, 70-203 Szczecin, E-Mail: project-pl@magspoint.com

(2) Kupujący zobowiązuje się do pokrycia straty wartości towaru w przypadku, kiedy używany on był w zakresie wykraczającym poza sprawdzenie jego właściwości i sprawności. W przypadku braku zwrotu towaru lub jego części lub zwrotu w gorszym niż otrzymanym stanie kupujący zobowiązuje się również do pokrycia straty jego wartości.

(3) Rzeczy nadające się do wysyłki w paczce należy odesłać sprzedającemu na jego odpowiedzialność. Kupujący jest zobowiązany ponieść koszt wysyłki w przypadku, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i wartość odesłanego towaru nie przekracza 160 PLN lub jeżeli w przypadku wyższej ceny towaru w momencie rezygnacji nie nastąpiła jeszcze zapłata lub jej część ze strony kupującego. W innym przypadku koszt wysyłki ponosi sprzedający. Rzeczy nie nadające się do wysyłki w paczce zostaną odebrane od kupującego. Zobowiązania wynikające ze zwrotu zapłaty następują w terminie do 30 dni. Termin liczony jest dla kupującego od momentu wysłania oświadczenia rezygnacji lub towaru, dla sprzedającego od momentu jego otrzymania.

(4) Prawo rezygnacji z zawarcia umowy nie przysługuje między innymi w umowach zawartych na odległość na dostawę towaru, który został wytworzony według indywidualnej spepcyfikacji kupującego, lub przygotowany według jego osobistych potrzeb, lub z powodów jego właściwości lub możliwości popsucia nie nadaje się do odesłania, lub któremu upłynał termin ważności, na dostawę zapisu muzycznego, filmowego lub software w przypadku jego odpieczętowania i otwarcia oraz dostawę gazet, czasopism i magazynów.

§ 7 Rękojmia

(1) Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi dostosowane sę do przepisów polskiego prawa cywilnego uregulowanch w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Prawa kupującego do zaspokojenia roszczeń o odszkodowanie uregulowane są w § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

(2) Okres przedawnienia roszczeń w ramach rękojmy kupującego wynosi u konsumentów nowych przedmiotów 2 lata, w przypadku przedmiotów używanych 1 rok. W przypadku przedsiębiorców okres przedawnienia roszczeń wynosi zarówno w przypadku nowych jaki i używanych przedmiotów 1 rok. Wymienione wyżej skrócenie okresu przedawnienia nie obowiązuje w roszczeniach kupującego z tytułu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia oraz w wyniku naruszenia istotnych uzgodnień. Za istotne uzgodnienia uważa się takie, których wypełnienie jest konieczne do wywiązania się z warunków umowy, np. sprzedąjacy ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad i przekazać prawa do jego własności. Wymienione wyżej skrócenie okresu przedawnienia nie obowiązuje w roszczeniach kupującego z tytułu naruszenia istotnych uzgodnień przez sprzedającego, jego prawnych przedstawicieli oraz pozostałych osób wykonujących zobowiązania.

(3) Sprzedający nie udziela własnych gwarancji.

§ 8 Wykluczenie odpowiedzialności

(1) Roszczenia o odszkodowanie ze strony klienta są wykluczoe, z wyjątkiem poniższego ustalenia. Wymienione tu wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje także prawomocnych przedstawicieli oraz pozostałych osób wykonującyh zobowiązania wobec kupującego, w przypadku stawiania wobec nich roszczeń ze strony kupujacego.

(2) Wykluczenie odpowiedzialności w punkcie 1 nie obowiązuje, jeżeli w przypadku roszczenia wynikającego ze spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia oraz w wyniku naruszenia istotnych uzgodnień. Za istotne uzgodnienia uważa się takie, których wypełnienie jest konieczne do wywiązania się z warunków umowy, np. sprzedąjacy ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad i przekazać prawa do jego własności. Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje rónież w przypadku, roszczeń wynikających z rażąco niedbałego naruszenia obowiązku przez sprzedającego, jego prawnych przedstawicieli oraz pozostałych osób wykonujących zobowiązania.

(3) Przepisy dotyczące ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone.

§ 9 Zakaz cesji

Kupujący nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy.

§ 10 Kompensacja

Prawo do kompensacji kupującego istnieje tylko w przypadku, jeżeli roszczenia wystawione na poczet kompensacji są prawomocne lub bezsprzeczne.

§ 11 Wybór prawa & jurysdykcja

(1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego. Wyjątkiem wykraczającym poza wybór formy prawnej jest konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta kraju, w którym kupujący ma swój stały pobyt. Zostosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wykluczone.

(2) W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedającego.

§ 12 Klauzula salwatoryjna

Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

§ 13 Moc obowiązująca

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy wchodzą w życie z dniem 24.07.2011 roku.